REGULAMIN

(25.09.2008r.)
 1. Przyjęcie do wiadomości warunków: Wchodząc na strony skradzione.net przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na następujące warunki. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, NIE KORZYSTAJ Z TEJ WITRYNY. Informacje prawne odnoszą się do wszystkich stron witryny skradzione.net, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej na konkretnej stronie.
 2. Wchodząc na strony skradzione.net przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że korzystasz z nich na własne ryzyko, a także że żadne osoby zajmujące się tworzeniem, produkcją i zamieszczaniem tych stron w sieci nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie, przypadkowe, istotne lub pośrednie odszkodowanie, straty, koszty lub wydatki dowolnej natury(włącznie z honorariami prawnika, honorariami dla ekspertów lub innymi wydatkami), które mogą powstać pośrednio lub bezpośrednio na skutek dostępu do, korzystania z lub przeglądania tej witryny lub pobrania z sieci dowolnych materiałów, tekstów, danych, obrazów, materiału audiowizualnego, włącznie z m.in. zjawiskami spowodowanymi wirusami, działaniami ludzkimi lub awarią systemu komputerowego, linii telefonicznej, sprzętu komputerowego, oprogramowania, wadliwym działaniem programów lub innymi błędami, awariami i opóźnieniami transmisji komputerowych lub połączeń sieciowych.
 3. Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte na tych stronach opierają się na aktualnych danych, jednakże skradzione.net, mimo czynionych w granicach rozsądku wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości stron, nie gwarantuje ich dokładności. Wszelkie treści, informacje i materiały zawarte na tych stronach są udostępniane użytkownikom W TAKI STANIE W JAKIM SĄ, bez jednoznacznej lub domniemanej gwarancji, włącznie z m.in. domniemaną gwarancją rynkową, przydatności do określonych celów, tytułem i nienaruszeniem prawa.
 4. Prawa autorskie są własnością GSMCENTER.PL , posiada prawa autorskie do stron i żadna część tej witryny, włącznie z m.in. tekstem, obrazami, elementami audiowizualnymi, nie może zostać w żaden sposób wykorzystana w żadnym celu bez wyraźnej pisemnej zgody skradzione.net, chyba że na witrynie znajduje się inny zapis. Wolno Ci pobrać jedną kopię materiałów na tych stronach wyłącznie do własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie usuniesz lub nie zmienisz informacji o prawie autorskim, znaku handlowego lub innych informacji dotyczących prawa własności. Powyższa możliwość nie jest w żadnym razie uchyleniem wyżej wymienionych praw. Modyfikacja, ponowne przesłanie lub wykorzystanie materiału znajdującego się na niniejszych stronach dla innego celu stanowi naruszenie praw skradzione.net.
 5. Nazwa skradzione.net, logotypy, znaki handlowe są własnością GSMCENTER.PL z siedzibą w Krakowie. Wchodząc na niniejsze strony przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że każda nazwa, logotyp, znak handlowy lub znak usługowy zamieszczony na stronach jest własnością GSMCENTER.PL lub jest licencjonowany przez GSMCENTER.PL i nie wolno Ci go wykorzystać bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody. GSMCENTER.PL wyegzekwuje prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Dźwięk, grafika, wykresy, tekst, nagrania video, informacje lub wizerunki miejsc lub osób są własnością skradzione.net lub są wykorzystywane w witrynie za zezwoleniem osób trzecich. Nie wolno Ci wykorzystywać tych materiałów, chyba że na stronach jednoznacznie zaznaczono inaczej. Nielegalne wykorzystanie tych materiałów może narazić cię na karę grzywny lub wypłatę odszkodowania, włącznie z m.in. karą przewidzianą za naruszenie znaków handlowych, praw autorskich, prawa do prywatności i promocji.
 6. Wchodząc na niniejsze strony przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie komunikaty i materiały, które przekazujesz na strony, w dowolny sposób i z jakiegokolwiek powodu, nie będą traktowane jako poufne lub zastrzeżone. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie pomysły, koncepcje, techniki, procedury, metody, systemy, projekty, plany, wykresy lub inne materiały, które przesyłasz na te strony, mogą zostać wykorzystane przez skradzione.net w każdym miejscu, w każdym czasie i z każdego powodu.
 7. Nie zamieszczaj na stronie i nie przesyłaj na stronę materiałów pornograficznych, obscenicznych, bluźnierczych, oszczerczych, zawierających pogróżki, nielegalnych lub innych materiałów mogących reprezentować zachowanie lub zachęcać do zachowania uważanego za przestępstwo, przyczynić się do powstania odpowiedzialności cywilnej, promować nadmierne i nieodpowiedzialne spożycie alkoholu lub spożycie alkoholu przez osoby niepełnoletnie, lub w inny sposób naruszać prawo lub przepisy. Pomimo tego, że skradzione.net lub osoby trzecie zajmujące się tworzeniem, produkowaniem i zamieszczaniem tych stron, mają prawo do monitorowania i sprawdzania transmisji, wysyłanych wiadomości, dyskusji i chatów, skradzione.net i wszystkie osoby trzecie zajmujące się tworzeniem, produkowaniem lub zamieszczaniem niniejszych stron nie ponoszą odpowiedzialności wynikłej z ich zawartości, włącznie m.in. z roszczeniami z tytułu zniesławienia, oszczerstwa, pomówienia, pornografii, profanacji lub fałszywej interpretacji.
 8. Niniejsza witryna może być połączona z innymi witrynami, jednakże skradzione.net nie sugeruje, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej aprobaty, związku, sponsoringu, poparcia lub powiązania ze stronami, do których prowadzą połączenia, chyba że na stronach zaznaczono inaczej. Wchodząc na niniejsze strony przyjmujesz do wiadomości, że skradzione.net nie dokonała przeglądu wszystkich stron połączonych z witryną skradzione.net i nie ponosi odpowiedzialności za treść stron poza witryną skradzione.net lub wszelkich stron z nimi połączonych. Ze stronami poza witryną skradzione.net oraz z innymi stronami łączysz się na własne ryzyko.
 9. skradzione.net zachowuje prawo do weryfikacji niniejszych informacji prawnych w każdej chwili i z dowolnego powodu, a także zachowuje prawo do wprowadzania zmian w każdej chwili, bez uprzedzenia lub zobowiązania, w dowolnej informacji zawartej w niniejszej witrynie. Wchodząc na niniejszą stronę przyjmujesz do wiadomości, że obowiązują Cię ewentualne zmiany. Sugerujemy okresowe odwiedzanie niniejszej strony, aby sprawdzić jej treść.
 10. Obowiązujące prawo: Wchodząc na niniejsze strony przyjmujesz do wiadomości, że są one rozumiane i oceniane według prawa polskiego. Jeśli korzystasz z tych stron z innego kraju, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich stosownych miejscowych przepisów. skradzione.net nie utrzymuje, że materiały zawarte na niniejszych stronach są zgodne z prawem w krajach poza Polską.
 11. Jeżeli dokonałeś rejestracji w naszym systemie, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojego konta i rozwoju serwisu.

Copyright © 2021 skradzione.net All rights reserved.
Engine by romke.net